Wednesday, July 24
Shadow

Ndakasvira Nemukwasha Nekuti Ane Muviri WeSexy

Muroora wangu anogara neni pamba. Ndichangotanga kudzidzisa. Saka chingogara pamba pangu. Rimwe zuva mudzimai wangu akanga ari muchipatara achisununguka mwana wake wechitatu. Ndinogara ndega nemuramu wangu. Vamwe vana vangu vaviri vachiri vadiki. Pakutsvuka kwechipiri kwaiva mangwanani kuchitonhora. Hunde yangu yave kutokumbira service. Handina kunyanyofunga nezvazvo asi ndakarangarira muramu wangu aive munext room.

Kunze kwaedza kunze kwakanyarara ndakabva ndapinda mumba masisi vangu. Chinangwa changu chimwe chete. Kunakirwa nemboro yemuramu wangu. Pamusoro pazvo, handikwanise kumirira mukadzi wangu kuti asununguke. Ndakakwira pamubhedha zvishoma nezvishoma nesimba rangu rose ndakatsikirira muviri wakakombama wehanzvadzi yangu yandinoti Rani. Rani akarohwa nehana paakanzwa muviri wake uchipwanyika nekupishana nepfungwa. inzwi risati rabuda mumuromo make, ruoko rwangu rwakanga rwavhara muromo wake.

Ndakamuzevezera..,”Dzikama Rani.. Uchazvifarira”.

Rani akaramba achinetseka kunyangwe zvaisaita. Uku ndakaramba ndakabata muromo, rumwe ruoko rwangu rwakatanga kubata-bata mazamu aRani, ayo akanga akasimba uye ane chikomo chinoyevedza. Ndiri kunzwa kuti nyini yake ichiri diki uye ichazvimba nekukurumidza. Handina kupedza nguva ndakabva ndarova mabracket aive akapfekwa naRani zvekuti akabvaruka. Chaiva pamberi pangu chakanga chiri chiono chakanaka zvikuru.

Mazamu aRani akanga abuda mubhurugwa. Mazamu ake machena, akapfava uye akazara akaenderera mberi achifemera pamusoro nekuti ainetsekana zvakanyanya kuti aregedzerwe. Iyo Coli yakashandiswa naRani haina kugara kwenguva refu. Ndakabva ndaripeta kuti ndiite zvese zvandaida. Pandakangobata Rani ndakabva ndarova makomo maviri andainge ndagara ndichirota. Mwoyo wangu wakabva wati… Izvi ndizvo zvakaita matinji aRani andaingogara ndichirota. Ndakaviga huso hwangu mumatinji aRani.. Ndakaita zvandaida.. Kusveta.. Ndakaruma.. Ndakananzvira ndokukanya sezvandaida.

Muromo wangu uchinakirwa nematinji aRani aiwedzera kunyorova nemate angu, maoko angu akatanga kuita zvekunanaira achitsvaga mucheka webatiki wainge wakapfekwa naRani. Ndinokuwona. Ndakaitarisa kuti idonhe. Kubudirira. Makumbo aRani akaramba achikoira zvisingaite. Somugumisiro, jira rebatik rakawira muzvidya zvake. Peha Rani zvechokwadi yakasimba, chena uye fluffy. Paainetsekana kudaro ndakakwanisa kuisa rimwe gumbo pasi pebvi raRani. Iye zvino Rani haachakwanisi kudzvinya makumbo ake kuti ndisaite chishuwo changu.

Pakarepo, ndakabvisa jira rekusungirira randakanga ndakapfeka. Ndakaramba ndichisunda jira rebatiki raRani kusvika pakati. Panguva iyoyo ndakabva ndawedzera plug ndakananga kumagaro aRani aive asati amboongororwa nemunhu. Magaro aRani nenhengo yangu zvakasvira. Ndakanzwa bvudzi raRani mutete richikwesha kunhengo yangu yainge isina kumbochengetwa.

Zvakare Verenga: Godetevi il delizioso Meki di una giovane vedova con un figlio

Rani akange ave kupera simba, ndakabva ndamubata muromo miromo yedu ichibva yasanganidzana. Handina kurega. Ndinotya kuti anozoridza mhere. Ini zvino ndave pachinzvimbo chakakwana kuti ndiratidze kuchiva kwangu. Hanzvadzi yemurume wangu achabatwa chero nguva. Ndichabvarura korona youmhandara hwake pasina tsitsi. Rani anonzwisisa chaizvo mamiriro ezvinhu aya. Akaziva kuti ndaisazocheuka zvakare. Simba rakanga rasara raaive naro haraikwanisa kupa chero kupikiswa kune revo.

Ndakaenderera mberi nekudzvanya plug yangu mubeche raRani. Ndakamupuruzira magaro ndichidzika neplug yangu. Rani akatanga kudaira. Kuti anga ari maune here kana kuti kwete, handina chokwadi. Asi izvozvo hazvina kukosha. Zvidya zvake zvaive pachena nemakumbo angu haachada kuvharwa. Dziviriro yaRani iri kuderera. Ndakapinza ruoko rwangu pasi pemusana waRani. Ndakageza magaro ake. Zvakanaka. Ndakaenderera mberi. Panguva iyi, zvigunwe zvangu zvakatanga kuongorora kuyerera kwebeche raRani. Miromo yake yemagaro zvechokwadi yakakora uye yakasimba. Ndakanyatsonzwa kutsemuka matako ake achitsemuka.

Zvigunwe zvangu zviri kutambira ipapo. Rani akaedza kudzora kunakirwa kwaakanzwa. Asi muviri wake wainge wakaoma uye uchiramba uchigwinha-gwinha pamwe chete nekunakirwa kwainge kwotanga kunzwika. Nguva yasvika. Rani paakanga aratidza kusanganiswa kwerufu uye kuda, ndakafukunura chigwere chaRani. Yakapamhama uye yakakura. Handina kurega muromo wake, ndakapeta zvidya zvaRani padumbu. Zvakanaka … Rani ari munzvimbo inoda chaizvo. Kekutanga muhupenyu hwake aive mumamiriro ezvinhu akadaro.

Tsvimbo yangu yandaida kunyura zvishoma mubeche raRani richitsemuka. Zvakaitika kumudzimai wangu zvakaita kuti zvive nyore kwandiri kuwana vavariro dzaRani. Zvimwe achirwadziwa, Rani akaedza kupanduka. Asi pachinzvimbo ichocho. Kuedza kwake kwakashaya basa. Handichadi kutsungirira. Musoro wangu wainge wabatanidzwa, wainge waona chinangwa chandainge ndaseta, ndakaupinza mubeche raRani. Ramba uchisunda kusvika zvese zvinongedzo zvangu zvanyura.

Ndakambonyarara. Kupa Rani mukana wekubvuma zvaari kusangana nazvo. Rani hapana chaakaita, manje anongobvuma. Aiziva kuti pakanga pasisina chokuzvidzivirira. Aedza nepaanogona napo. Zvino zvava kwandiri kuita chero chandinoda. Ndakatanga kufamba. Ndakasunda connector yangu ndokuivhomora ndokupinda mubeche raRani rinodziya uye nhete. Dzimwe nguva kufamba kwekupinda nekubuda kwekubatana kwangu kunovharika nekuti buri randabva kuvhura rakatetepa.

Zvakare Verenga: Brutto con una vedova con un figlio che è sexy e bohay

Mukupinda nekubuda, ndaichinja-chinja kufamba kwangu kuruboshwe nekurudyi uye dzimwe nguva ndaimira pakati ndisati ndasunda nesimba sezvandaigona mujinga mebeche raRani. Ndinogutsikana nekunakidzwa kwandinonzwa. Ndakashanda paRani kwenguva yakareba. Pandinenge ndanzwa kuti ndichapinzwa ndinomira. Ndakabva ndabatanidza. Kanoverengeka, muviri waRani wakaoma. Ainge akanyararawo achinakidzwa nekusangana kwainge kwakaita ini naye. Rani ava kuda kundirega pane kuita zvinopesana nezvandinoda. Dzimwe nguva, musana wake wakaoma waienda kuruboshwe nekurudyi nokuda kwekurohwa kwandaiita.

Ndine chokwadi chokuti Rani ari kuzvitsvakirawo mafaro. Kwainge kwatoedza kuti ndione hembe dzaRani nemabhuraza zvakawawa pasi. Ndaive ndichiri pamusoro pake. Handikwanise kutsanangura kugutsikana kwandakaitwa nembongoro yaRani. Kutetepa, kudziya, kusimba kwemadziro emboro yake kwakaita kuti ndigare ndichichiva pese pese machende angu achipinda mugomba rinonaka raRani. Pese pandinosvika panhongonya, ndinonzwa kunakirwa kuchisvika mumusoro mangu.

Ndakabhowekana nekuda kwekunakirwa kwandainzwa. Uye ndakazvambarara pamusoro pemuviri waRani. Ndichiri kuunganidza simba rechikamu chaitevera, Rani akaita chimwe chinhu chandaisatarisira zvachose. Nezvakasara, Rani akatenderedza muviri wangu. Iye zvino ava pamusoro. Musana wake wakabva waita kufambisa mboro yangu.

Ndakanzwisisa kuti Rani, uyo akanga atosangana nekurohwa, akanga ava kuda kuzviita ega. Handina zvipingamupinyi. Hunde yangu yakabva yatanga kupfura. Bvumirana nekukurudzira kunokonzerwa nekudzvova kwemusana waRani wakakora uye wakasimba. Nekufamba zvinyoro nyoro, Rani akakwesha kubatana kwangu nebeche rake. Nhamo kuna Rani. Iwe une yako ajenda sezviri pachena.

Kufema kwaRani kwakabva kwawedzera. Zvaiva pachena kuti ruchiva rwake akanga asisagoni kuzvidzora. Mutinhimira wakapfava uye wepedyo wemusana wake wakabva washanduka kuita unofadza uye unotyisa. Pasina kutambisa nguva, zvigunwe zvake zvakapfava, zvakapfava zvakabata plug yangu ndokupinza mugomba rinonaka randakanga ndamboongorora kwekanguva. Kana kubatana kuchangonyura, Rani anoenderera mberi achizununguka achidzika. Manzwi ekunakirwa akatanga kubuda mumiromo yake midiki. Rani akaita seaisagona kudzora kunakirwa kwake.

Rani ari kuwedzera kutadza kuzvidzora. Mufaro waifamba nemuviri wake wakaita kuti atadze kuzvidzora. Kubva kugomera kudiki, iko zvino kuchema kwaRani kwakave kwechokwadi. Rani haachanyari. Akandirovera pamusoro pemuviri wangu uku achipuruzira buri rake rinonaka nebeche rangu.

“Aahh.. Aahh.. Aahh.. Aahhgh.. Aaghh.. Aa.. Inonaka.. Aa..”, Rani akaramba achikwenya nekunakirwa mboro yangu yakanyatsonamira pagaro.

Mazamu aRani akarembera achidedera nerhythm yekufamba kwemuviri wake. Ndakasimudza musoro ndichipuruzira mazamu aRani ayo aigwinha-gwinha gwinha pachipfuva chake. Mushure mekunge ndasunungura matinji ake, ndakakurudzira Rani nemashoko akamutsa ruchiva rwaRani zvakare…

“Ita.. Ita.. Iro Rani.. Ndeyako yese.. Jongwe guru nderokuti unakirwe.. Inzwa mboro yangu iri mubeche rako rakasimba”.

Rani haana kuramba akanyarara, mafambiro ake akabva atowedzera kutodavirwa nekundikurudzira achiti…

“Aabaang.. Aahghh.. Aa.. Zvinonaka mukoma..”.

Rani akazvambarara pamusoro pemuviri wangu. Muviri wake wakagwinha-gwinha. Mboro yake yakaramba yakatsikirira pabeche rangu zvinesimba. Rani akanakidzwa nekupedzisira uye ane revo zvakanyanya ehupenyu hwake. Mhedzisiro yaakaita iye pachake .. Kutevera fungidziro yepabonde inogona kunge yakavigwa mukati make kwenguva yakareba. Ndinodada kuva murume anoita kuti kunakirwa kwefungidziro dzake dzepabonde kuve chokwadi.

Ndiko kwakava kutanga kwehukama hwakanaka pakati pangu naRani, muramu wangu, wandakanga ndavakuda. Zvinoitika kuti Rani ane fungidziro huru dzepabonde. Zvese izvi ndairatidzwa pese pataiita rudo.

Iwe uri mukuru Rani. Hazvisi zvenhando kuti ndikabvarura humhandara hwako. Kutsiva kwakanaka kwawakapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *