Wednesday, July 24
Shadow

Ndakasvira neA Super Sexy Body Woman

Ndini Lili, nurse wemubhuku. Ndine makore 27 ekuberekwa. Ndakazozivana nemurume wemunhu akazotuma mwana wake kuti anochengetwa. Akanga ari mukuru kwandiri nemakore mashanu panguva iyoyo, kureva makore makumi matatu nemaviri. Kubva mumaziso ake aigara akanditarisa uye nyemwerero yaisabuda mumuromo make, ndakazvishingisa ndokumutsiura ndokuzokurukura tichizivana.

Danu ndiro zita rake uye anoshanda ega achimhanyisa bhizinesi rekondirakiti. Takapanana nhamba dzenhare sezvatakakumbirwa. Kubva ipapo takazivana uye takabatana neSMS. Anowanzondifonerawo kana ndiri pabasa.

Tave tichishamwaridzana kweanenge mwedzi, pakupedzisira takasangana. Ndakazozadzisa kunyengetedza kwaDanu kuti tisangane. Ndakapinda muToyota Harrier yake mushure mekunge anditora kuclinic. Tabuda musvondo takananga munerimwe svondo. Takanonwa chando pane imwe kamuri ndokudzokera kumusha kwedu.

Paakasvika pakupera kwevhiki, Danu akamisa ngoro yake kumucheto kwemugwagwa une rima. Chiedza chinobva mumarambi emumugwagwa pamharadzano dziri mukati me200 metres kubva kwatiri chinotibatsira kuonana.

Ndichiri kutaura kudaro, ruoko rwaDanu rwakatanga kukwenya kugunzva chidya changu. Kaive kekutanga kusangana tese kuti azvishingisa kubata muviri wangu. Ndakasundidzira ruoko rwake kure asi akazviita zvakare. Matauriro aaiita Danu akaita kuti ndiite husimbe hwekubvisa kubata kwake zvakare. Ndakaregedzera maoko ake achibata zvidya zvangu zvanga zviri mubhurugwa reuniform chena. Muviri wake wakabva waswedera pedyo neni. Ndakazowira mumaoko emurume uya anokara.

Patakanga tichitsvodana kudaro, Danu akazembera kuseri kwechigaro changu, achiita kuti ndirare pasi uye ruoko rwake rwakabata dumbu rangu rakafuta richibva kunze kwehembe yamukoti wangu. Danu akatsvoda miromo yangu achiita kuti ndinyure murudo.

Ruoko rwangu rwakanga rwakaiswa panhengo yake iyo yainge yabuda mubhurugwa rake rakashama. Inini handina kuziva paakavhura trousers rake. Ndakabata mboro yake yakaoma uye inodziya. Jongwe raDanu rakakura zvechokwadi. Maoko angu akazara kuibata. Panguva iyoyo ndakafunga kuti kana ikapinda mukanwa yaizonaka.

Zvakare Verenga: Umi Dewi è disposto a soddisfare la brama di Haji Sopiandi per un sacco di riso

Ndichiri kupuruzira mboro yake, Danu ndipo paakavhura bhurugwa rangu achipuruzira beche rangu. Panty rangu rakatota. Danu akatsvoda dumbu rangu rakafuta, rakazvimba. Akabvunza kana ndaiva nepamuviri panguva iyoyo. Ndakadaro ndichimutswinya. Ndakaona kuti mudumbu mangu mainge mazvimba semunhu aiva nenhumbu ine 3 months. Kunyangwe iine mafuta, haibatike nespare tire…

Danu akandibvisawo uniform ndokuvhura braa yangu. Twumazamu twangu tudiki twuyamwiwa pamuromo wake rwaindiwedzera nyanga. Ndakaridza tsamwa ndiri mundangariro dzangu. Mboro yangu yakatambanudzwa uye matinji angu akayamwa. Zvinonaka sei.

Danu akandidhonzera chipfeko changu chemukati pasi iye ndokuramba achinanzva kuzasi kwangu. Rurimi rwake rwakananzva mabhora angu uyewo buri rebeche rangu. bonde ndairifarira chaizvo.

Danu akabva anditi ndiyamwe mboro yake. Ndizvo zvandanga ndakamirira. Akandipuruzira musoro wangu wainge wakapfeka chivharo chemukoti, apo neapo aikwenya mboro yake ichipinda nekubuda mumuromo mangu. Muromo wake wakaramba uchibereka zvinonaka zvainakidza. Ndakanzwa zijongwe raDanu richizara mukanwa mangu. Ndakatadza kupinza yese, hafu chete ndiyo yaingobvuma muromo wangu. Mvura yakaramba ichiyerera kubva mugomba reweti yake. Rinosanganidzana nemate angu ndinonzwa kunakirwa nekumedza.

Ruchiva rwangu rwaiwedzera kuita kuti ndinyanye kuda kuyamwa mboro yake. Ndakambopota ndichitundira mboro yake yaitsvedza ndakamutarisa kumeso ndichimubvunza zvemunakiro waairavira. Zvokwadi zvinofadza chose kusvetwa mboro yake na nurse.

Paainakidzwa nekuyamwa jongwe rake, Danu akataurawo manzwiro ake erudo kwandiri. He said how facered he was to see my face and shungu dzake dzekuda kuona face yangu yakapfava yakapfeka magirazi achiyamwa mboro yake yaiita kunge ichokwadi. Ukuwo akandiudzawo kuti akafara kuona muviri wangu wakafuta, wakapfava ndakapfeka yunifomu yamukoti wehumambo. Akandibhabhadzira magaro angu eround and wide achindiudza kuti anyatso stimulation yemuviri wangu iyoyo.

Ndinoziva kuti Danu aifarira chaizvo panguva iyoyo. Mboro yake yakanyatsoputika mumuromo mangu uye pasina chero yambiro, mbeu yaDanu yakaputika kunze nokukurumidza apo ndakasveta jongwe rake zvakadzika. Danu akafara uye akadhonza musoro wangu zvine simba zvekuti ndakamanikidzwa kushama ndichifara sezvandaigona. Dumbu raDanu rakaita kugwinha gwinha zvichiratidza kuti aisvina urume hwake kuti agutsikane kupfura mukanwa mangu. Hapana zvandaikwanisa kuita nekuti musoro wangu wainge wakasungirirwa pamaoko ake. Ndakangotarisa mudenga ndokumedza mhungu yese yainge yadirwa pahuro pangu.

Danu akazorora kwechinguva mushure mekunge agutsikana nekundipa kugutsikana kwekunakidzwa nekudya kwake kwembeu. Mboro yake yakasara yakarembera nyoro. Ndakagadzirisa zvakare uniform yangu asi Danu akaramba zvekuti ndaida kuzopfekazve underwear yangu. Zvinoita kunge mboro yake yakaoma futi.

Nekunyemwerera kwegarwe pamuromo, Danu akaramba akandiradzika iye ndokukwira pamusoro pemuviri wangu. Akandivhura zvidya ndikanzwa musoro wehowa uchipinda muburi rangu. Mboro yake yave kusvira futi. Makumbo angu akatambanudzira kure kuti agamuchire jongwe rake guru. Mudumbu mangu makanzwa kunaka Danu paakapinza mboro yake kudzika. Ndainzwa kudziya kwebeche rangu kudzvanya pabeche rake pamuromo.

Danu akanyemwerera achiona chiso changu. Akatarisa pasi padumbu pangu. Ipapo Danu akaramba achipinza mboro yake mubeche mangu zvishoma nezvishoma. Iyo yakareba inofamba, inokurumidza kuenda. Ndakanzwa pakati pekunakirwa nenhamo nekuti mboro yake yainyatsobata buri rangu.

Zvakare Verenga: Scopate di storie di sesso con bellissime e calde amiche vergini

Mafambiro ake, ayo ainonoka uye aikurumidza, aiita seaindinyengerera kuti ndive murudo. Kunakidzwa kwakanyanya ndakanakidzwa nazvo. Yakasimba uye yakasimba yakarova buri rangu resikarudzi. Ndakanga ndine shungu uye peak yeruchiva rwangu yakarova. Ndakambundira Danu mboro yake ikapinda mubeche mangu zvine simba. Ndakaridza mhere ndichigwinha gwinha. Yainyatsonaka panguva iyoyo. Ndakazotura befu ndokuregedza hug. Danu akanyemwerera paakandiona. Zvinoita sekuti akabudirira kurara nemukadzi wemunhu aivewo mukoti kusvika pakakwirira.

Danu akaburitsa nhengo yake. Akanditi ndimutakure. Ndakaita sezvandainge ndaudzwa. Danu akagunun’una zvine ruzha kumashure kwangu. Ndakatenderedza musoro ndikaona ongooma mate mukanwa akatarisa magaro angu uku achikwenya mboro yake. Akanga akabatikana zvikuru nebonyora rake roruchiva.

Pakarepo akabva anyatsobaya mboro yangu ndokurovera mboro yake mukati mebeche rangu. Ndakaridza mhere nekuda kwemarwadzo. Akangoti aisatarisira kuti urume hwake huchabuda nekukasika. Zvisirizvo nekuti aikwenya mboro yake akatarisa mboro yangu. Semunhu arikurwiswa nedhimoni, Danu akabva abata pepek yangu achidzvanya chiuno kuti magaro angu mahombe apenye.

Nyangwe ndaiva neshungu, ndainzwawo marwadzo ekurohwa zvibhakera kudaro. Mboro yake yanga yakaoma uye yakakura uye yakazadza beche rangu. Nokuti ndakanga ndisingagoni kumira nazvo, ndakamukumbira kuti apfure mhodzi yake mudumbu mangu. Ndichicheuka ndichimutarisa ndakabva ndatsikitsira musana. Saka haagone kumira kuona matako angu akafara. Ndirikuda kuti urume hwake hubude panze nekuti handikwanise kumira nekuona mboro yemukomana uyu.

Maziso aDanu akabva awedzera kuona muviri wangu. Chiso chake chakagwinha-gwinha chichiteverwa nemuviri wake mushure mazvo, uku maoko ake achipuruzira mativi ese emagaro angu nehasha. Muviri wake wakagwinha gwinha gwinha gwinha nekunzwa. Muromo wake hauna kumbomira kurumbidza matako angu. Ndiwo maziviro andinoita zvaanondiona. Nurse akagwinya ane magaro akaurungana uye akafara netonggek ndizvo zviroto zvake. Akataurawo chishuwo chake chikuru chekuda kurara nemuviri wangu wainge wakakora uyo wainge uchiri muuniform yechi nurse. Usakanganwe chishuwo chake mumuromo mangu kusvika mbeu yake yasveerera kumeso kwemukoti akapfeka nguwo akapfeka magirazi.

Pashure paizvozvo Danu yakaramba yakaomarara mumugero wangu wePeranakan. Ipapo mhodzi dzinodziya dzakapararira dzikaputika, dzichidiridza nzvimbo yokuberekesa mudumbu mangu. Mboro yake yairova zvisingaite zvekumanikidzira urume mumuviri mangu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *